Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Speciaal basisonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting PO-VO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Aandachtsgebieden voor een doorgaande lijn rekenen/wiskunde van po naar vmbo

17-2-2015
Buijs, K., & Zwaart, P. van der. (2006). Aandachtsgebieden voor een doorgaande lijn rekenen-wiskunde van po naar vmbo. Enschede: SLO.
​​​​​​​​​Deze publicatie, bedoeld voor leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool en docenten rekenen-wiskunde in de onderbouw van het vmbo, presenteert de afbakening van een tiental leerstofdomeinen met bijbehorende leerdoelen op het gebied van rekenen-wiskunde die van belang zijn voor de doorgaande leerlijn van het primair onderwijs naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Met de beschrijving wordt beoogd een indicatie te geven van wat in de hoogste leerjaren van het po en in de eerste leerjaren van het vmbo bij voorkeur aan bod dient te komen. Naast een aantal uitgangspunten voor zo’n curriculum wijst de publicatie ook op valkuilen, bijvoorbeeld dat docenten van andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheden soms hun toevlucht tot didactische kunstgrepen die weliswaar op korte termijn enig effect lijken te sorteren, maar die veelal nauwelijks bijdragen aan een beter begrip en een verdere ontwikkeling van gecijferdheid bij leerlingen.