Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • So/Vso
 • Vo
 • Vso
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verhoudingen
 • Verbanden en formules
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Omgaan met verschillen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S

19-2-2015
Noteboom, A., Os, S. van, & Spek, W. (2011). Concretisering referentieniveau rekenen 1F/1S. Enschede: SLO.
​​​​​​​Deze publicatie is allereerst ontwikkeld voor hen die behoefte hebben aan een nadere toelichting met voorbeelden van het beschreven referentiekader voor 1F en 1S. Voor het basisonderwijs zijn de referentieniveaus een nadere aanvulling op de kerndoelen (2006). Daar waar de kerndoelen beschrijven wat het aanbod moet zijn in het basisonderwijs, beschrijven de referentieniveaus specifieker wat kinderen moeten begrijpen, kennen en kunnen: niet alleen aanbod, maar ook opbrengst. De concretisering kan ook gebruikt worden in de begeleiding van leraren en bovenbouwteams en door bovenbouwteams en intern begeleiders als het er om gaat keuzes te maken in de leerstof voor leerlingen voor wie 1F of 1S maximaal haalbaar is.