Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
  • Mbo
Vakgebied
  • Rekenen
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens
  • Toetsing
  • Referentiekader
  • Referentieniveaus
  • Doelen
Vakspecifiek thema
  • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Extra maatregelen rekenonderwijs voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

12-5-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2014). Extra maatregelen rekenonderwijs voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 24 december 2014, van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/toetsen-examens-taal-en-rekenen/extra-maatregelen-rekenonderwijs
De bewindslieden van OCW hebben 17 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. Uitgangspunt is dat rekenen in 2020 op orde is, er wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag en doorontwikkeling van de rekentoets, het advies van de commissie-Steur wordt overgenomen en er komt maatwerk voor rekenzwakke leerlingen.