Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Informatieverwerking & onzekerheid
  • Inzicht en handelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Kerndoelen

Kerndoelen wiskunde onderbouw voortgezet onderwijs

6-2-2017

19. De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en
voor uitleg aan anderen en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

20. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te
herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.

21. De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te onderscheiden van meningen en
beweringen en leert daarbij met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te
krijgen.

22. De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve getallen,
decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en leert ermee te werken in zinvolle en
praktische situaties.

23. De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in
nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven situatie passend zijn.

24. De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metriek stelsel en leert
rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen.

25. De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en
formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen.

26. De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan
afbeeldingen te maken en deze te interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te
rekenen en redeneren.

27. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en leert
gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.

Contactpersoon