Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Meten en beheren van resultaten
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Toetsing
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Onderwijs op peil?

19-2-2015
Schoot, F. van der. (2008). Onderwijs op peil? Arnhem: Cito.
​​​​Via deze website kunnen schoolleiders in het basisonderwijs en andere geïnteresseerden een historisch overzicht verkrijgen van de leerprestaties van leerlingen uit het basisonderwijs voor Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en wereldoriëntatie op basis van de peilingsonderzoeken in de periode 1987 - 2007. Wat proberen scholen hun leerlingen te leren? En wat steken de leerlingen van het onderwijs op? Welke wijzigingen voltrekken zich door de jaren heen in het leer- en vormingsaanbod en in de onderwijsleerresultaten? Sinds 1987 voert Cito Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) uit om antwoord te krijgen op deze vragen. In opdracht van het ministerie van OCW voert Cito periodiek peilingsonderzoek uit in het primair onderwijs. Het onderzoek betreft vrijwel alle leerstofdomeinen van het basisonderwijs. De peilingsonderzoeken zijn primair gericht op leerlingen einde basisonderwijs, maar voor de leerdomeinen Nederlandse taal en rekenen-wiskunde vindt ook onderzoek plaats in jaargroepen 5 en op scholen voor speciaal basisonderwijs. De peilingen geven gedetailleerd antwoord op vragen over het onderwijsresultaat. Er wordt nagegaan wat leerlingen feitelijk weten en kunnen. De peilingsresultaten relateren we aan de kerndoelen basisonderwijs. De vraag wordt gesteld wat leerlingen feitelijk zouden moeten kunnen wanneer zij de kerndoelen hebben bereikt.
Contactpersoon