Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verhoudingen
 • Verbanden en formules
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Over de drempels met rekenen

18-2-2015
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen taal en rekenen. (2008). Over de drempels met rekenen. Enschede: SLO.
​​​​Deze publicatie, bedoeld voor leraren rekenen-wiskunde in primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, voor rekenencoördinatoren, materiaalmakers, curriculumontwikkelaars en opleiders, beschrijft het Referentiekader rekenen, zoals dat sinds 2010 wettelijk van kracht is. Het deelrapport beschrijft wat een leerling voor rekenen op zijn niveau moet beheersen om goed voorbereid te zijn op de volgende fase in zijn schoolloopbaan en op behoorlijk functioneren in de maatschappij. De rekentoetswijzers en examensyllabi rekenen zijn indirect van dit referentiekader afgeleid.