Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Mbo
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Competentiegericht onderwijs
  • Curriculum
  • Rekenbeleid
  • Schoolbeleid
  • Vakdidactiek
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Rekenen/wiskunde in het mbo: een handreiking voor opleidingsteams en opleidingscentra

5-3-2015
Schmidt, V. (2009). Rekenen/wiskunde in het mbo: een handreiking voor opleidingsteams en opleidingscentra. Enschede: SLO.
​​​Deze publicatie biedt opleidingsteams en –centra voor het middelbaar beroepsonderwijs een aantal handreikingen, suggesties en ideeën ten behoeve van de vormgeving van en visievorming over rekenen/wiskunde in het mbo. Deze handreikingen hebben enerzijds betrekking op het uitvoerende niveau (in casu: opleidingen) en anderzijds het beleidsmatig niveau (in casu: het opleidingscentrum). De kwalificatiedossiers voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap bevatten sinds 2010 vereisten met betrekking tot het beheersingsniveau rekenen/wiskunde. Opleidingen en opleidingscentra zullen daarom een visie op de positie en de vorm van het reken/wiskundeonderwijs in de opleidingen moeten ontwikkelen. Ook zal een ontwikkeltraject uitgevoerd moeten worden om het onderwijs volgens deze visie vorm te geven.