Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Professionalisering
  • Vakdidactiek
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms

5-3-2015
Smit, J. (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms. Utrecht: Universiteit Utrecht/ Freudenthal Instituut.
​​​​​Dit proefschrift is interessant voor vo-docenten rekenen-wiskunde met klassen met leerlingen van uiteenlopende taalachtergrond. Het gaat over ontwerp, uitvoering en evaluatie van taalgericht reken-wiskundeonderwijs voor deze doelgroep. Onderzocht is hoe een leerkracht kan toewerken naar correcte en eenduidige benoeming van reken-wiskundige begrippen en notaties om daarmee het leren van rekenen-wiskunde te ondersteunen.