Sector

  • Po
  • So

Vakgebied

  • Rekenen/wiskunde

Drs. S.M. (Sylvia) van Os

Telefoon: (053) 4840 281
E-mail: s.vanos@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert rekenen/wiskunde en thema-expert curriculum & leraren

​Sylvia van Os is leerplanontwikkelaar voor het primair onderwijs en opleiding tot leraar basisonderwijs. Binnen het primair onderwijs houdt zij zich met name bezig met het vakgebied rekenen/wiskunde. Zij is betrokken bij projecten rondom de implementatie van de referentieniveaus, passende perspectieven en formatief evalueren. Bij de opleiding tot leraar basisonderwijs zijn haar aandachtsgebieden de implementatie van de kennisbases en de 21e eeuwse vaardigheden. 

 Publicaties

 

 

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F 1101521-1-2013 12:14:582409http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Versteeg, B.;Anneke Noteboom;Sylvia van OsDe referentieniveaus beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op verschillende momenten in hun onderwijsloopbaan. Voor het primair onderwijs zijn twee niveaus beschreven: streefniveau 1S en fundamenteel niveau 1F. Niveau 1S moet door het grootste gedeelte van de leerlingen bereikt worden aan het eind van het basisonderwijs. Als op een verantwoorde manier wordt vastgesteld dat het aanbod op niveau 1S te hoog is en de leerling deze doelen niet zal halen, kunnen leraren deze leerling laten werken naar niveau 1F. De voorliggende checklist helpt intern begeleiders (en leraren) om een zorgvuldige afweging te maken bij de keus om het 1S-rekenniveau los te laten en te werken naar niveau 1F. Pdf-bestand
Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S 1102030-1-2012 15:01:4951http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Anneke Noteboom;Sylvia van Os;Wim SpekVoor het basisonderwijs zijn de referentieniveaus een nadere aanvulling op de kerndoelen (2006). Daar waar de kerndoelen beschrijven wat het aanbod moet zijn in het basisonderwijs, beschrijven de referentieniveaus specifieker wat kinderen moeten begrijpen, kennen en kunnen: niet alleen aanbod, maar ook opbrengst. Deze publicatie is allereerst ontwikkeld voor hen die behoefte hebben aan een nadere toelichting met voorbeelden van het beschreven referentiekader voor 1F en 1S. De concretisering kan daarnaast gebruikt worden in de begeleiding van leraren en bovenbouwteams en door bovenbouwteams en intern begeleiders als het er om gaat keuzes te maken in de leerstof voor leerlingen voor wie 1F of 1S maximaal haalbaar is. Pdf-bestand
(G)een kwestie van knippen en plakken?: de implementatie van de kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde op de pabo 1104410-6-2011 13:24:1737http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Paus, H.;Sylvia van Os;Annette KoopmansPabo's staan met ingang van het opleidingsjaar 2012-2013 voor de taak de kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde in het curriculum te implementeren. Aan SLO is door het ministerie van OCW gevraagd nader onderzoek te doen naar de implicaties die de komst van de kennisbases heeft voor het pabocurriculum en naar de manier waarop pabo's de kennisbases implementeren. Zeven pilotpabo's hebben deelgenomen aan het onderzoek. Vanuit elke pabo wordt een casusbeschrijving gegeven waarin wordt aangegeven hoe het nieuwe curriculum eruit gaat zien en hoe de vernieuwing wordt georganiseerd. Pdf-bestand
Omgaan met verschillen: (g)een kwestie van maatwerk : naar een doorgaande lijn in de toerusting van leraren voor passend onderwijs1131718-2-2013 13:28:342129http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Schram, E.;Meer, F. van der;Sylvia van OsVanaf augustus 2014 moeten scholen zorgen dat er voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is, zo mogelijk in het regulier onderwijs. Wat dit precies gaat betekenen voor de leraar is niet duidelijk. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op het thema en een zekere afbakening van wat binnen de initiële opleiding thuishoort en wat in post-initiële trajecten een plaats zou kunnen krijgen, kan helpen bij de invulling van passend onderwijs in het curriculum van de pabo. In 2012 heeft SLO een literatuuronderzoek uitgevoerd naar lerarencompetenties voor passend onderwijs. Op basis daarvan zijn drie digitale vragenlijsten ontwikkeld en uitgezet onder onderwijscoördinatoren, opleiders Nederlands en opleiders rekenen-wiskunde van een groot aantal pabo's. Daarnaast zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met betrokkenen van vier pabo's en zijn de curricula van deze pabo's bestudeerd. Ook de beleidscontext waarin pabo's functioneren en hun curriculum (her)ontwerpen is beschreven. Pdf-bestand
Passende perspectieven rekenen : wegwijzer 113373-5-2012 13:00:36668http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Buijs, K.;Nina Boswinkel;Anneke Noteboom;Sylvia van OsDe referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van dit proces de referentieniveaus voor rekenen uitgewerkt, waarbij werd uitgegaan van drie verschillende groepen met elk een specifieke beperking. De opbrengsten van de eerste fase van het project bevat de volgende onderdelen: wegwijzer, doelenlijsten, leerroutes bij de doelenlijsten en profielschetsen van de drie doelgroepen. Pdf-bestand