Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Rekenmachine
 • Algebraïsche vaardigheden
 • Wiskundige denkactiviteiten

Vakdossier wiskunde

5-3-2015
Gulik, I. van, Krüger, J., & Zwaart, P. van der. (2009). Vakdossier wiskunde. Enschede: SLO.
​​​Dit vakdossier is bedoeld voor docenten rekenen/wiskunde in het voortgezet onderwijs. Het geeft een beeld van de actuele stand van zaken met betrekking tot het vak wiskunde in de Tweede Fase. Het vakdossier beschrijft allereerst enkele hoofdpublicaties die in de afgelopen jaren zijn verschenen: de examenprogramma’s wiskunde voor de vernieuwde Tweede Fase 2007, het visiedocument van de vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO), de concept-examenprogramma’s 2015 en het eindrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen/wiskunde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de volgende actuele thema’s: algebraïsche vaardigheden, het gebruik van hulpmiddelen en de aansluiting voortgezet onderwijs – hoger onderwijs. Verder worden de wiskunde-examens van 2007 en 2008 besproken, en enkele activiteiten die gepland zijn vanaf 2009, waaronder de inhaalslag rekenen/wiskunde en de experimenten met de vernieuwde examenprogramma’.
Contactpersoon