Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • Vo
  • Mbo
Vakgebied
  • Rekenen
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Curriculum
  • Referentiekader
  • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
  • Referentiekader

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

4-3-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2014). Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

​​​​In deze brief aan de Tweede Kamer zetten de bewindslieden van OCW de stand van zaken over de invoering van de referentieniveaus op een rij.
Sinds het advies van de commissie Meijerink brengen de bewindslieden ten minste eenmaal per jaar een soortgelijke brief uit aan de Tweede Kamer waarin ze de voortgang van de implementatie van de referentieniveaus beschrijven. Ook zetten ze daarin hun beleidsvoornemens uiteen op dit terrein. 
In deze brief gaat het vooral om de resultaten in vo en mbo op de rekentoets/examen, de uitkomsten van de commissie Bosker en de rapportages van de steunpunten vo en mbo.  De bewindslieden geven aan onverkort vast te houden aan het invoeren van de rekentoets (vo) en coe's (mbo) met ingang van schooljaar 2015-2016. Er moet volgens hen nog wel een en ander gebeuren, te weten:
- De aanbevelingen van de commissie-Bosker om de kwaliteit van de toetsen te verbeteren worden overgenomen.
- Van scholen verwachten de bewindslieden dat ze hun geïntensiveerde inspanningen om het rekenonderwijs te verbeteren verder doorzetten. 
- Een aantal deskundigen wordt om nader advies gevraagd (en in het najaar verwacht) over de slaag-/zakregeling, omdat leerlingen niet de dupe mogen worden van het niet op orde zijn het rekenonderwijs op hun school.
- Over de (transparantie van de) van de instromende studenten gaan de bewindslieden in gesprek met instellingen en de Vereniging Hogescholen over eventuele consequenties voor de doorstroom naar het hoger onderwijs.
- Vanaf het voorjaar 2015 kunnen vmbo-bb-leerlingen een rekentoets afleggen met een groter aantal eenvoudige opgaven. Ook is er vanaf 2014-2015 een aangepaste rekentoets met lagere exameneisen beschikbaar die bedoeld is voor leerlingen met ernstige reken/ wiskundeproblemen en dyscalculie.