Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
 • Rekenen
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting PO-VO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Rekenmachine

Werken aan een doorlopende leerlijn rekenen/wiskunde van po naar vo: op zoek naar scenario's die leerlingen helpen drempels te overwinnen

19-2-2015
Buijs, K., Scherpenzeel, P. van, Voorde, M. ten, & Zwaart, P. van der. (2008). Werken aan een doorlopende leerlijn rekenen/wiskunde van po naar vo: op zoek naar scenario's die leerlingen helpen drempels te overwinnen. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor leerkrachten po-bovenbouw en docenten vo-onderbouw. Zij beschrijft een onderzoek op een school in Zutphen naar de aansluiting po-vo voor rekenen en wiskunde. Twee groepen docenten zijn geformeerd - een voor de overgang po-vmbo en een voor de overgang po-hv. Voor de overgang po-hv werd de ontwikkeling van wiskundetaal in de overgang van rekenen naar algebra als inhoudelijk thema gekozen. Voor de overgang po-vmbo werd het thema het leren herkennen, verwoorden en uitvoeren van rekenactiviteiten in gebruikssituaties. De onderzoeksresultaten hebben geleid naar het ontwerp van een zogenaamd didactisch scenario, dat tot doel heeft een doorlopende reken-/wiskundelijn tussen po en vo te bewerkstelligen.