Kerndoelen zml428669-12-2018 01:02:22htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Meest relevante documenten27829-12-2018 01:02:22510htmlFalseaspx​Deze pagina bevat verwijzingen naar de meest relevante documenten voor toekomstbestendig reken/wiskundeonderwijs. Overige relevante documenten staan in de kennisbank onder het trefwoord Interessant.​ Website themapagina
Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo27949-12-2018 01:02:2238htmlFalseaspxIn de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken.SLO Duiding2017Kop, P.;Streun, A. van;Nico Alink<p>​In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.</p>Pdf-bestand
Dank voor uw aanmelding47369-12-2018 01:02:22107htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek wiskunde47379-12-2018 01:02:221127htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Bezoek ons tijdens de NOT 201958719-12-2018 01:02:2626htmlFalseaspxDe NOT 2019: vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daar ontbreekt vanzelfsprekend ook SLO niet. In hal 3, standnr. A028 gaan we graag met u in gesprek over curriculumontwikkeling in de school. Nieuwspagina
The development of proficiency in the fraction domain62609-12-2018 01:02:2243htmlFalseaspxDit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden.SLO Duiding2010Bruin - Muurling, G.<p>​Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden&#160;verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.</p><p>Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere&#58;</p><ul><li>In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.</li><li>Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.</li><li>Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.</li><li>De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.</li></ul><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p></font></font><p>&#160;</p></font></font>Pdf-bestand
Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan62619-12-2018 01:02:2249htmlFalseaspx​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer, emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten SLO Duiding2016Gravemeijer, K.<p>​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer,&#160;emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten concentreren op reken-wiskundige kennis die complementair is aan wat deze apparaten doen. Hij bespreekt in dit artikel deze nieuwe kennis in drie brede categorieën&#58; toepassen, begrijpen en globaal controleren. Hij richt zich voornamelijk op het rekenen als onderdeel van het rekenenwiskundeonderwijs op de basisschool.</p>Tijdschrift
Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – achtste meting62629-12-2018 01:02:2259htmlFalseaspx​In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd.SLO Duiding2016Hemker, B.<p>In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd op de gegevens van Centrale Eindtoets PO in 2015. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Taalverzorging,, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Bij wereldoriëntatie gaat het om de drie onderwerpen die in de Centrale Eindtoets PO zijn benoemd&#58; aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.</p>Pdf-bestand
Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 201662639-12-2018 01:02:2254htmlFalseaspxDit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijnSLO Duiding2017Inspectie van het onderwijs<p>Dit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de&#160;Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijn dan de ambities die we voor deze inhoudsgebieden met elkaar hebben geformuleerd. Of juist om stil te staan bij de doelen die gerealiseerd zijn. Een aantal resultaten valt op. We slagen er met elkaar in Nederland in om onze ambities te realiseren als het gaat om het minimale taal- en rekenniveau dat Nederlandse leerlingen moeten beheersen. Dat is iets om trots op te zijn en te bestendigen. Tegelijkertijd haalt slechts 44 procent van de groep 8- leerlingen in schooljaar 2015/2016 het streefniveau voor rekenen. Dat is aanzienlijk lager dan de beheersing van de streefniveaus bij lezen en taalverzorging en dan de ambitie van 65 procent die bij het opstellen van de referentieniveaus is gesteld. </p>Pdf-bestand