Handreiking schoolexamen wiskunde C vwo: behorend bij de cTWO-examenprogramma's868911-7-2018 10:01:0911http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​​​​​De handreiking is bedoeld voor docenten wiskunde, werkzaam in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2009 vinden pilots plaats voor het nieuwe examenprogramma wiskunde. In het kader hiervan biedt deze handreiking suggesties en adviezen voor de invulling van het experimentele schoolexamen. De experimentele programma's wiskunde C voor vwo worden vergeleken met de huidige programma's. Verder wordt beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden en welke in het schoolexamen getoetst moeten, dan wel mogen worden, en wordt ingegaan op afstemming met andere vakken. </div>
Meer samenhang in bovenbouw vmbo870611-7-2018 10:06:2020http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>​​​​​Deze publicatie is van belang voor vmbo-docenten taal en wiskunde die zich inzetten voor de vakkenintegratie in de bovenbouw en voor meer samenhang in het leerplan. Aan de orde komen&#58; motieven en ruimte voor integratie;- vormen en gradaties van integratie; het leren van de leerling&#58; past vakkenintegratie bij 'de' vmbo-leerling, en zo ja&#58; onder welke condities; mogelijkheden vanuit taal en wiskunde. Wat betreft dat laatste worden de volgende onderwerpen besproken&#58; integratiemogelijkheden, belemmeringen bij integratie, mogelijke oplossingen, ontwerpen van opdrachten, voorbeelden van integratiemogelijkheden.</div>Pdf-bestand
Opstroommodules van vmbo g/tl naar havo 4 voor het vak wiskunde: leerlingenboekje 874311-7-2018 10:08:5922http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>​​​​​​Deze opstroommodule is gemaakt om vmbo-leerlingen die door willen stromen naar het havo, voor te bereiden op het vak wiskunde (A of B) zoals dat in havo 4 gegeven wordt. De module bereidt de leerling voor door oude leerstof te herhalen en nieuwe leerstof die hij voor havo-4 nodig heeft, aan te bieden. De inhoud test de leerling op wat hij aan leerstof aankan en op de manier waarop hij ermee omgaat. Deze module is een gecorrigeerde versie van een opstroommodule uit 2002. De module kan vooral ingezet worden om ontbrekende havoleerstof aan tl-leerlingen aan te bieden.</div>Pdf-bestand
Kerndoelen zml4286615-7-2018 00:02:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Meest relevante documenten278215-7-2018 00:02:47379htmlFalseaspx​Deze pagina bevat verwijzingen naar de meest relevante documenten voor toekomstbestendig reken/wiskundeonderwijs. Overige relevante documenten staan in de kennisbank onder het trefwoord Interessant.​ Website themapagina
Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo279415-7-2018 00:02:4732htmlFalseaspxIn de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken.SLO Duiding2017Kop, P.;Streun, A. van;Nico Alink<p>​In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.</p>Pdf-bestand
Dank voor uw aanmelding473615-7-2018 00:02:47104htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek wiskunde473715-7-2018 00:02:471113htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
The development of proficiency in the fraction domain626015-7-2018 00:02:4737htmlFalseaspxDit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden.SLO Duiding2010Bruin - Muurling, G.<p>​Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden&#160;verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.</p><p>Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere&#58;</p><ul><li>In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.</li><li>Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.</li><li>Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.</li><li>De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.</li></ul><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p></font></font><p>&#160;</p></font></font>Pdf-bestand
Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan626115-7-2018 00:02:4743htmlFalseaspx​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer, emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten SLO Duiding2016Gravemeijer, K.<p>​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer,&#160;emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten concentreren op reken-wiskundige kennis die complementair is aan wat deze apparaten doen. Hij bespreekt in dit artikel deze nieuwe kennis in drie brede categorieën&#58; toepassen, begrijpen en globaal controleren. Hij richt zich voornamelijk op het rekenen als onderdeel van het rekenenwiskundeonderwijs op de basisschool.</p>Tijdschrift