Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde D
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Examens
 • Toetsing
 • Centraal examen
 • Examensyllabus
 • Toetswijzer
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Doelen, examens, toetsen en leerlijnen

2-2-2017

Deze pagina bevat verwijzingen naar relevante documentatie over leerdoelen, examenvereisten, toetsspecificaties en leerlijnen voor alle onderwijstypen. 

 

Primair onderwijs

Voor het primair onderwijs zijn er in de Wet op het primair onderwijs kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen beschrijven wat een school aan haar leerlingen móet aanbieden. Daarbij kan de school zelf bepalen hoe en wanneer dit onderwijsaanbod tot stand komt. Ondersteuning daarbij biedt de website van Tussendoelen annex) Le(erlijnen). Voor taal en rekenen zijn er referentieniveaus van kracht. Voor het primair onderwijs zijn er twee referentieniveaus rekenen: 1F en 1S. Referentieniveau 1S is bedoeld voor leerlingen die doorstromen naar vwo en havo. Referentieniveau 1F bereidt voor op het vmbo. Van beide referentieniveaus heeft SLO een concretisering uitgebracht. In hoeverre leerlingen aan het einde van groep acht deze referentieniveaus beheersen, wordt getoetst in de centrale eindtoets. Specificaties van deze toets staan in een toetswijzer.

 

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs kennen hun eigen kerndoelen die in het vso per uitstroomprofiel verschillen. Voor het speciaal onderwijs zijn er kerndoelen voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen en andere kerndoelen voor de overige leerlingen. Ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn referentieniveaus 1F en 1S voor taal en rekenen van toepassing. Het (voortgezet) speciaal onderwijs kent geen eindtoets of rekentoets.

 

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs voegt zich zo veel mogelijk naar de kerndoelen van de onderbouw van vmbo, havo en vwo. Het streven is er verder op gericht dat leerlingen referentieniveau 1F voor rekenen behalen. Het praktijkonderwijs kent geen eindtoetsen.

 

Onderbouw vmbo, havo en vwo

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (= de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs) zijn er eveneens kerndoelen vastgesteld. Ook deze kerndoelen beschrijven wat een school aan haar leerlingen moet aanbieden. De school kan zelf bepalen hoe, wanneer en in welke vorm dit onderwijsaanbod tot stand komt. Ze kan er voor kiezen haar onderwijs in schoolvakken te geven, maar ook in leergebieden of thema's. De kerndoelen kennen een uitwerking in tussendoelen voor vmbo en voor havo/vwo. Ze maken ook deel uit van de website Leerplan in Beeld.

 

Bovenbouw vmbo, havo en vwo

De bovenbouw van het vmbo omvat het derde en vierde leerjaar. De vereisten voor het vak wiskunde in de bovenbouw worden beschreven in het examenprogramma. Het examen wiskunde kent een centraal examen en een schoolexamen en in het examenprogramma staat wat er in beide examendelen getoetst wordt. De specificaties voor het centraal examen staan in de examensyllabus, die jaarlijks door het College voor Toetsen en Examens uitgegeven wordt. Voor het schoolexamen zijn er geen andere voorschriften dan de eindtermen uit het examenprogramma. Een school kan zelf bepalen hoe het schoolexamendeel geëxamineerd wordt en legt dat vast in een Programma van Toetsen en Afsluiting. Suggesties voor het schoolexamen staan in een handreiking, die door SLO wordt uitgegeven.

 

Het derde leerjaar van havo en vwo maakt deel uit van noch de onderbouw, noch de tweede fase. De tweede fase van havo en vwo omvat het vierde, vijfde (en zesde) leerjaar en kent een aantal wiskundevakken. Alle wiskundevakken kennen een examenprogramma. De examens wiskunde A, B en (alleen in het vwo) C bestaan uit een centraal examen en een schoolexamen. Het examen wiskunde D – alleen af te leggen in combinatie met wiskunde B – bestaat alleen uit een schoolexamen. De vereisten voor de centrale examens staan ook in examensyllabi. Suggesties voor het schoolexamen staan in handreikingen van SLO.

 

Op de website Leerplan in Beeld worden de examenvereisten in combinatie met de tussendoelen voor de onderbouw gepubliceerd.

 

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn referentieniveaus 2F en 3F voorgeschreven. Beheersing van deze referentieniveaus wordt door middel van een rekentoets getoetst. Vwo-leerlingen mogen ook een rekentoets over referentieniveau 3S afleggen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo is er naast een rekentoets 2F ook een eenvoudiger rekentoets 2A. Leerlingen met een ERWD-dossier kunnen een ER-variant van de rekentoets maken. Vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen, moeten ook een rekentoets afleggen. Concretiseringen van referentieniveaus en specificaties voor de rekentoetsen kunnen via een doorwijspagina bekeken worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon