Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Vmbo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Toetsing en examens
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Informatica

14-7-2017

​​​​​​​​​Op deze pagina treft u informatie aan over de verschillende varianten van informatica/ict-vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs en de onderbouw van het vo kennen geen vak of leergebied op dit terrein. Het valt te verwachten dat er op termijn voor deze sectoren een nieuw leergebied Digitale geletterdheid ingevoerd wordt.

Informatica

In havo/vwo bestaat er sinds 1998 een keuzevak informatica. Sinds 2007 is informatica een keuzevak voor het profiel Natuur & Techniek. Maar leerlingen uit andere profielen kunnen het vak in hun vrije ruimte kiezen. Informatica kent alleen een schoolexamen, maar er bestaat een mogelijkheid een staatsexamen informatica af te leggen. In 2019 wordt er een nieuw examenprogramma van kracht. Nadere informatie over dit vak staat in het rechtermenu.

Informatietechnologie

Leerlingen in vmbo-tl en -gl kunnen sinds het schooljaar 2016/2017 het examenvak informatietechnologie volgen. Ook dit vak kent alleen een schoolexamen. Nadere informatie staat in het rechtermenu.

Beroepsprofiel MVI

Vmbo-leerlingen die een beroepsgerichte leerweg volgen, kunnen in de bovenbouw kiezen voor het beroepsprofiel Media, Vormgeving en ICT (MVI). Dit profiel bestaat uit een kern en kent verder net als andere beroepsprofielen vier profielvakken, te weten:

 • Audiovisuele vormgeving en productie;
 • 2D- en 3D-vormgeving en -productie
 • ICT
 • Interactieve vormgeving en productie

Daarnaast worden er vanuit dit profiel twaalf keuzevakken aangeboden. In tegenstelling tot de andere informaticavakken kent MVI wel een centraal examen. Nadere informatie staat in het rechtermenu.