Curriculumspiegel 20172530521-11-2017 13:57:0932htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel beoogt iedereen die vanuit parktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voor te houden.SLO Duiding2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad Kuiper<p>​De Curriculumspiegel beoogt iedereen die vanuit parktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voor te houden. Dat gebeurt door het bieden van overzicht en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke thema's. Het boekwerk kent een hoofdstuk over rekenen en wiskunde. Hierin worden de uitgangspunten en metadoelen van het huidige reken/wiskundeonderwijs beschreven. Het hoofdstuk kent daarnaast een beschouwing over de relevantie en actualiteit van deze uitgangspunten en metadoelen. Dit mondt uit in een aantal aanbevelingen.</p>Pdf-bestand
Leerplankundige analyse PISA 20152900021-11-2017 13:57:0940htmlFalseaspxSLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken van de resultaten van editie 2015 van het PISA-onderzoek. Doelstelling van deze analyse is de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duidenSLO Duiding2017Monique van der Hoeven;Victor Schmidt;Jeroen Sijbers;Gerdineke van Silfhout;Erik Woldhuis;Berthold van Leeuwen<p>​SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken van de resultaten van editie 2015 van het PISA-onderzoek. Doelstelling van deze analyse is de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in het Nederlandse curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende prestaties. Onderzoeksvraag is&#58; Hoe is de dalende trend van prestaties van Nederlandse leerlingen bij de recente PISA-metingen voor leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen te duiden vanuit leerplankundig perspectief? De PISA-uitkomsten geven hierover slechts beperkte informatie, maar ze geven wel aanleiding om verder na te denken over de invulling van huidige en toekomstige curricula voor Nederlands, wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken. </p>
Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw2990521-11-2017 13:57:0927htmlFalseaspxTer gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs is 'Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw' uitgebracht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking van SLO en de Universiteit Utrecht en is mede mogelijk gemaakt doorSLO Duiding2017Notten, C.;Marc van Zanten Ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs is 'Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw' uitgebracht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking van SLO en de Universiteit Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs (NVORWO).<br><br>De bundel bevat praktische ideeën die direct kunnen worden toegepast in de dagelijkse reken-wiskundeles, zoals lesideeën over kritisch en creatief denken bij rekenen-wiskunde. Ook zijn er bijdragen die aanzetten tot nadere doordenking van het reken-wiskundeonderwijs. Bijvoorbeeld over de vraag welke leerinhouden meer aandacht zouden mogen krijgen in het licht van een toekomstbestendig reken-wiskundecurriculum.<br><br>Aan de bundel is meegewerkt door een bonte verzameling deskundigen&#58; van leraren tot wetenschappers. <br><br>
Aandachtsgebieden voor een doorgaande lijn rekenen/wiskunde van po naar vmbo838217-11-2017 10:36:0029http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2006<div>​​​​​​​​​Deze publicatie, bedoeld voor leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool en docenten rekenen-wiskunde in de onderbouw van het vmbo, presenteert de afbakening van een tiental leerstofdomeinen met bijbehorende leerdoelen op het gebied van rekenen-wiskunde die van belang zijn voor de doorgaande leerlijn van het primair onderwijs naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Met de beschrijving wordt beoogd een indicatie te geven van wat in de hoogste leerjaren van het po en in de eerste leerjaren van het vmbo bij voorkeur aan bod dient te komen. Naast een aantal uitgangspunten voor zo’n curriculum wijst de publicatie ook op valkuilen, bijvoorbeeld dat docenten van andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheden soms hun toevlucht tot didactische kunstgrepen die weliswaar op korte termijn enig effect lijken te sorteren, maar die veelal nauwelijks bijdragen aan een beter begrip en een verdere ontwikkeling van gecijferdheid bij leerlingen.</div>Pdf-bestand
De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan864217-11-2017 10:36:0924http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>​​​Op deze website worden leerdoelen en -inhouden geformuleerd voor leerlingen in de vroegste levensfase. De aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling van het getalbegrip, besef van maten en van meetkunde. De website is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de vroegschoolse educatie.</div>Webpagina
In het praktijkonderwijs telt iedereen mee! blauwdruk voor rekenen/wiskunde in het toekomstig praktijkonderwijs869420-11-2017 11:55:0513http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding1999<div>​​​​​​Met deze publicatie willen de auteurs een bijdrage leveren aan de vormgeving van en discussie over rekenen/wiskunde in het praktijkonderwijs. Centrale vraag in dit boek is&#58; Wat zouden we onze leerlingen in het praktijkonderwijs straks aan rekenen/wiskunde</div> <div>willen onderwijzen en laten leren? Iets anders gezegd&#58;</div> <div>Wat zijn zinvolle, wenselijke en haalbare inhouden? Hoe kan het onderwijsaanbod er uit zien?</div> <div>&#160;</div> <div>De auteurs presenteren een eerste voorstel voor een vernieuwd onderwijsaanbod en lichten dat toe met analyses, lesvoorbeelden en praktijkervaringen.</div>Pdf-bestand
Jonge kinderen leren meten en meetkunde869720-11-2017 11:53:4731http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2004<div>Deze publicatie heeft tot doel leerkrachten in het basisonderwijs te voorzien van achtergrondinformatie over het leren van rekenen/wiskunde door (jonge) kinderen, alsmede over de daarbij te doorlopen leerlijnen. Het is een uitgave in het kader van het TAL-project (TAL = Tussendoelen Annex Leerlijnen). Het project heeft vijf brochures opgeleverd die door Noordhoff Uitgevers worden uitgebracht. Ze kunnen op de website van de uitgever besteld worden.</div>Boek
Meer samenhang in bovenbouw vmbo870620-11-2017 11:53:3617http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>​​​​​Deze publicatie is van belang voor vmbo-docenten taal en wiskunde die zich inzetten voor de vakkenintegratie in de bovenbouw en voor meer samenhang in het leerplan. Aan de orde komen&#58; motieven en ruimte voor integratie;- vormen en gradaties van integratie; het leren van de leerling&#58; past vakkenintegratie bij 'de' vmbo-leerling, en zo ja&#58; onder welke condities; mogelijkheden vanuit taal en wiskunde. Wat betreft dat laatste worden de volgende onderwerpen besproken&#58; integratiemogelijkheden, belemmeringen bij integratie, mogelijke oplossingen, ontwerpen van opdrachten, voorbeelden van integratiemogelijkheden.</div>Pdf-bestand
Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie BAO, SBO, SO876920-11-2017 11:54:5743http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​Het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie) is is gericht op iedereen die zich, direct of indirect, bezighoudt met het rekenonderwijs in basis- en speciaal onderwijs. Het is bedoeld als hulp bij het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leerkrachten. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs; het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen; het voorkomen van rekenwiskunde-problemen; het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie; het ontwikkelen van rekenbeleid; het ontwikkelen van zorgbeleid.</div>Boek
Kerndoelen primair onderwijs879620-11-2017 11:55:0419http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2006<div>​​​​​​Sinds 2006 zijn er 58 kerndoelen voor het primair onderwijs van kracht. De leergebiedoverstijgende doelen zijn als aparte kerndoelen verdwenen en waar mogelijk geïntegreerd in de kerndoelen per leergebied. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals&#58; de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat beschreven waarop het leergebied zich richt.</div> <div>&#160;</div> <div>Kerndoelen zijn aanboddoelen; po-scholen dienen hun leerlingen in de gelegenheid te stellen deze doelen te bereiken. Inmiddels zijn er voor rekenen/wiskunde referentieniveaus van kracht. De doelen die hierin vermeld staan, vormen beheersingsdoelen.</div>Website