Handreiking schoolexamen wiskunde C vwo: behorend bij de cTWO-examenprogramma's868911-7-2018 10:01:0911http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​​​​​De handreiking is bedoeld voor docenten wiskunde, werkzaam in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2009 vinden pilots plaats voor het nieuwe examenprogramma wiskunde. In het kader hiervan biedt deze handreiking suggesties en adviezen voor de invulling van het experimentele schoolexamen. De experimentele programma's wiskunde C voor vwo worden vergeleken met de huidige programma's. Verder wordt beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden en welke in het schoolexamen getoetst moeten, dan wel mogen worden, en wordt ingegaan op afstemming met andere vakken. </div>
Meer samenhang in bovenbouw vmbo870611-7-2018 10:06:2020http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>​​​​​Deze publicatie is van belang voor vmbo-docenten taal en wiskunde die zich inzetten voor de vakkenintegratie in de bovenbouw en voor meer samenhang in het leerplan. Aan de orde komen&#58; motieven en ruimte voor integratie;- vormen en gradaties van integratie; het leren van de leerling&#58; past vakkenintegratie bij 'de' vmbo-leerling, en zo ja&#58; onder welke condities; mogelijkheden vanuit taal en wiskunde. Wat betreft dat laatste worden de volgende onderwerpen besproken&#58; integratiemogelijkheden, belemmeringen bij integratie, mogelijke oplossingen, ontwerpen van opdrachten, voorbeelden van integratiemogelijkheden.</div>Pdf-bestand
Opstroommodules van vmbo g/tl naar havo 4 voor het vak wiskunde: leerlingenboekje 874311-7-2018 10:08:5922http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>​​​​​​Deze opstroommodule is gemaakt om vmbo-leerlingen die door willen stromen naar het havo, voor te bereiden op het vak wiskunde (A of B) zoals dat in havo 4 gegeven wordt. De module bereidt de leerling voor door oude leerstof te herhalen en nieuwe leerstof die hij voor havo-4 nodig heeft, aan te bieden. De inhoud test de leerling op wat hij aan leerstof aankan en op de manier waarop hij ermee omgaat. Deze module is een gecorrigeerde versie van een opstroommodule uit 2002. De module kan vooral ingezet worden om ontbrekende havoleerstof aan tl-leerlingen aan te bieden.</div>Pdf-bestand
Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo279415-7-2018 00:02:4732htmlFalseaspxIn de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken.SLO Duiding2017Kop, P.;Streun, A. van;Nico Alink<p>​In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.</p>Pdf-bestand
The development of proficiency in the fraction domain626015-7-2018 00:02:4737htmlFalseaspxDit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden.SLO Duiding2010Bruin - Muurling, G.<p>​Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden&#160;verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.</p><p>Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere&#58;</p><ul><li>In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.</li><li>Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.</li><li>Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.</li><li>De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.</li></ul><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p></font></font><p>&#160;</p></font></font>Pdf-bestand
Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan626115-7-2018 00:02:4743htmlFalseaspx​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer, emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten SLO Duiding2016Gravemeijer, K.<p>​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer,&#160;emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten concentreren op reken-wiskundige kennis die complementair is aan wat deze apparaten doen. Hij bespreekt in dit artikel deze nieuwe kennis in drie brede categorieën&#58; toepassen, begrijpen en globaal controleren. Hij richt zich voornamelijk op het rekenen als onderdeel van het rekenenwiskundeonderwijs op de basisschool.</p>Tijdschrift
Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – achtste meting626215-7-2018 00:02:4746htmlFalseaspx​In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd.SLO Duiding2016Hemker, B.<p>In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd op de gegevens van Centrale Eindtoets PO in 2015. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Taalverzorging,, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Bij wereldoriëntatie gaat het om de drie onderwerpen die in de Centrale Eindtoets PO zijn benoemd&#58; aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.</p>Pdf-bestand
Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 2016626315-7-2018 00:02:4744htmlFalseaspxDit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijnSLO Duiding2017Inspectie van het onderwijs<p>Dit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de&#160;Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijn dan de ambities die we voor deze inhoudsgebieden met elkaar hebben geformuleerd. Of juist om stil te staan bij de doelen die gerealiseerd zijn. Een aantal resultaten valt op. We slagen er met elkaar in Nederland in om onze ambities te realiseren als het gaat om het minimale taal- en rekenniveau dat Nederlandse leerlingen moeten beheersen. Dat is iets om trots op te zijn en te bestendigen. Tegelijkertijd haalt slechts 44 procent van de groep 8- leerlingen in schooljaar 2015/2016 het streefniveau voor rekenen. Dat is aanzienlijk lager dan de beheersing van de streefniveaus bij lezen en taalverzorging en dan de ambitie van 65 procent die bij het opstellen van de referentieniveaus is gesteld. </p>Pdf-bestand
Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken626415-7-2018 00:02:4726htmlFalseaspxRekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.SLO Duiding2015Marc van Zanten<p>​Rekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.</p>Tijdschrift
Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten916915-7-2018 00:02:47226htmlFalseaspxDit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven.SLO Duiding2015Barth, F.;Engelsen, J.F.M. den;Keijzer, R.;Lek, A.;Lit, S.A.;Oonk, W.;Waveren Hogervorst, C. van<p>​Dit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven. Dit boek biedt de (aanstaande) leerkracht&#58;</p><ul><li>een overzicht van de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties;</li><li>een beschrijving van de leerlijnen bij die kerninzichten;</li><li>bij elk hoofdstuk opgaven op het niveau van de kennisbasistoets voor de pabo, aangevuld met honderd extra opgaven ter verbreding en verdieping van de professionele gecijferdheid.</li></ul>Boek