Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo279420-1-2019 01:00:3338htmlFalseaspxIn de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken.SLO Duiding2017Kop, P.;Streun, A. van;Nico Alink<p>​In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.</p>Pdf-bestand
The development of proficiency in the fraction domain626020-1-2019 01:00:3349htmlFalseaspxDit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden.SLO Duiding2010Bruin - Muurling, G.<p>​Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden&#160;verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.</p><p>Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere&#58;</p><ul><li>In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.</li><li>Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.</li><li>Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.</li><li>De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.</li></ul><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p></font></font><p>&#160;</p></font></font>Pdf-bestand
Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan626120-1-2019 01:00:3354htmlFalseaspx​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer, emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten SLO Duiding2016Gravemeijer, K.<p>​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer,&#160;emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten concentreren op reken-wiskundige kennis die complementair is aan wat deze apparaten doen. Hij bespreekt in dit artikel deze nieuwe kennis in drie brede categorieën&#58; toepassen, begrijpen en globaal controleren. Hij richt zich voornamelijk op het rekenen als onderdeel van het rekenenwiskundeonderwijs op de basisschool.</p>Tijdschrift
Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – achtste meting626220-1-2019 01:00:3362htmlFalseaspx​In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd.SLO Duiding2016Hemker, B.<p>In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd op de gegevens van Centrale Eindtoets PO in 2015. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Taalverzorging,, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Bij wereldoriëntatie gaat het om de drie onderwerpen die in de Centrale Eindtoets PO zijn benoemd&#58; aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.</p>Pdf-bestand
Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 2016626320-1-2019 01:00:3354htmlFalseaspxDit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijnSLO Duiding2017Inspectie van het onderwijs<p>Dit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de&#160;Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijn dan de ambities die we voor deze inhoudsgebieden met elkaar hebben geformuleerd. Of juist om stil te staan bij de doelen die gerealiseerd zijn. Een aantal resultaten valt op. We slagen er met elkaar in Nederland in om onze ambities te realiseren als het gaat om het minimale taal- en rekenniveau dat Nederlandse leerlingen moeten beheersen. Dat is iets om trots op te zijn en te bestendigen. Tegelijkertijd haalt slechts 44 procent van de groep 8- leerlingen in schooljaar 2015/2016 het streefniveau voor rekenen. Dat is aanzienlijk lager dan de beheersing van de streefniveaus bij lezen en taalverzorging en dan de ambitie van 65 procent die bij het opstellen van de referentieniveaus is gesteld. </p>Pdf-bestand
Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken626420-1-2019 01:00:3330htmlFalseaspxRekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.SLO Duiding2015Marc van Zanten<p>​Rekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.</p>Tijdschrift
Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten916920-1-2019 01:00:33702htmlFalseaspxDit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven.SLO Duiding2015Barth, F.;Engelsen, J.F.M. den;Keijzer, R.;Lek, A.;Lit, S.A.;Oonk, W.;Waveren Hogervorst, C. van<p>​Dit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven. Dit boek biedt de (aanstaande) leerkracht&#58;</p><ul><li>een overzicht van de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties;</li><li>een beschrijving van de leerlijnen bij die kerninzichten;</li><li>bij elk hoofdstuk opgaven op het niveau van de kennisbasistoets voor de pabo, aangevuld met honderd extra opgaven ter verbreding en verdieping van de professionele gecijferdheid.</li></ul>Boek
Syllabus rekenen 2F/3F vo/mbo1286820-1-2019 01:00:33703htmlFalseaspxDeze syllabus bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het vo.SLO Duiding2015College voor Toetsen en Examens<p>Deze syllabus vormt de verbinding tussen enerzijds de rekentoetsen vo en de centrale examens rekenen mbo en anderzijds de referentieniveaus rekenen zoals deze voor vo en mbo zijn&#160;vastgesteld. Deze referentieniveaus zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van 17 juni 2010. Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (bekend als de commissie Meijerink).&#160; In het besluit is aangegeven wat een kandidaat op de referentieniveaus 1F, 1S, 2F en 3F op het gebied van rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden moet beheersen.</p><p>De referentieniveaus rekenen 2F en 3F vormen samen met deze syllabus het kader voor de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is ook vastgelegd welk referentieniveau geldt voor welke schoolsoorten of welke opleidingsniveaus&#58;</p><ul><li>2F voor vmbo, mbo-niveaus 1, 2 en 3</li><li>3F voor havo, vwo en mbo-niveau 4.</li></ul><p>Deze syllabus beschrijft de exameneisen voor de rekentoets 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen 2F en 3F in het middelbaar beroepsonderwijs.<br></p>Pdf-bestand
Goed voorbereid verder met wiskunde1286920-1-2019 01:00:33144htmlFalseaspxPublicatie over de wiskunde-aansluiting van vmbo-tl naar vervolgopleidingen.SLO Duiding2015Victor Schmidt<p>​De theoretische leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, dat ook nog eens zowel mbo als havo kan zijn. Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo. Daarbij gaat het zowel over de inhoudelijke als de uitvoerende kant van verrijking.</p>Pdf-bestand
Veranderd wiskundeonderwijs1287020-1-2019 01:00:3397htmlFalseaspxPublicatie over de gevolgen van de invoering van de nieuwe examenprogramma's wiskunde.SLO Duiding2015Peereboom, H.;Wijk, P. van;Vaandrager, P.;Versnel, P.;Jos Tolboom<p>​Bij de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in de tweede fase van het havo en vwo is het met name voor docenten van belang zicht te krijgen op de verschillen met de huidige examenprogramma’s, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Deze brochure geeft een overzicht van de vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo met daarbij per vak de verschillen tussen de huidige en de nieuwe programma’s, met een overzicht van nieuwe onderwerpen. Verder worden per vak voorbeelden van nieuwe examenopdrachten gegeven, met daarbij een korte toelichting. Tot slot wordt verwezen naar een aantal websites waar materiaal te vinden is ter ondersteuning van het wiskundeonderwijs.</p>Pdf-bestand