Concretisering referentieniveau 2F rekenen849420-11-2017 11:53:3861http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​Deze publicatie is van belang voor docenten rekenen-wiskunde in vmbo en mbo. In het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is een concretisering gemaakt van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2F voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen. Dit document bevat een uitwerking van rekenreferentieniveau 2F. Scholen kunnen aan de hand van deze concretisering zich een beeld vormen van hoe de rekendoelen uit dit referentieniveau geïnterpreteerd kunnen worden.</div>Pdf-bestand
Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies.880620-11-2017 11:55:0850http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxOverzichtsstudie naar totstandkoming, vormgeving, leerlingmotivatie voor en beoordelingsvormen in wiskundeleerplannen in de Europese Unie.text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011European Commission<p>​Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan Europese en nationale debatten over&#160;manieren&#160;voor&#160;onderwijzen en leren van wiskunde. Onderkend wordt dat onderwijskwaliteit en educatieve infrastructuren van invloed zijn op leeropbrengsten. Het onderzoek gaat in op de mate waarin onderwijsbeleid in diverse Europese landen van invloed is op onderwijzen en leren van wiskunde en hoe zich dat vertaalt in leeropbrengsten en verbeterde leerlingmotivatie. In het bijzonder gaat het om de invloed van wiskundecurricula, van&#160;onderwijsmethoden, van het systeem van toetsing en van de professionaliteit van docenten en leerkrachten. De studie bevat tevens aanbevelingen en good practices.</p>Pdf-bestand
Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo279422-4-2018 00:01:2926htmlFalseaspxIn de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken.SLO Duiding2017Kop, P.;Streun, A. van;Nico Alink<p>​In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.</p>Pdf-bestand
The development of proficiency in the fraction domain626022-4-2018 00:01:2934htmlFalseaspxDit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden.SLO Duiding2010Bruin - Muurling, G.<p>​Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden&#160;verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.</p><p>Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere&#58;</p><ul><li>In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.</li><li>Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.</li><li>Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.</li><li>De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.</li></ul><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p>&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><font face="NimbusRomNo9L-Regu" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p></font></font><p>&#160;</p></font></font>Pdf-bestand
Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan626122-4-2018 00:01:2935htmlFalseaspx​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer, emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten SLO Duiding2016Gravemeijer, K.<p>​Computers en gecomputeriseerde apparaten voeren steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen uit. Volgens Koeno Gravemeijer,&#160;emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het onderwijs zich daarom moeten concentreren op reken-wiskundige kennis die complementair is aan wat deze apparaten doen. Hij bespreekt in dit artikel deze nieuwe kennis in drie brede categorieën&#58; toepassen, begrijpen en globaal controleren. Hij richt zich voornamelijk op het rekenen als onderdeel van het rekenenwiskundeonderwijs op de basisschool.</p>Tijdschrift
Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – achtste meting626222-4-2018 00:01:2921htmlFalseaspx​In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd.SLO Duiding2016Hemker, B.<p>In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd op de gegevens van Centrale Eindtoets PO in 2015. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Taalverzorging,, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Bij wereldoriëntatie gaat het om de drie onderwerpen die in de Centrale Eindtoets PO zijn benoemd&#58; aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.</p>Pdf-bestand
Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 2016626322-4-2018 00:01:2927htmlFalseaspxDit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijnSLO Duiding2017Inspectie van het onderwijs<p>Dit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de&#160;Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijn dan de ambities die we voor deze inhoudsgebieden met elkaar hebben geformuleerd. Of juist om stil te staan bij de doelen die gerealiseerd zijn. Een aantal resultaten valt op. We slagen er met elkaar in Nederland in om onze ambities te realiseren als het gaat om het minimale taal- en rekenniveau dat Nederlandse leerlingen moeten beheersen. Dat is iets om trots op te zijn en te bestendigen. Tegelijkertijd haalt slechts 44 procent van de groep 8- leerlingen in schooljaar 2015/2016 het streefniveau voor rekenen. Dat is aanzienlijk lager dan de beheersing van de streefniveaus bij lezen en taalverzorging en dan de ambitie van 65 procent die bij het opstellen van de referentieniveaus is gesteld. </p>Pdf-bestand
Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken626422-4-2018 00:01:2923htmlFalseaspxRekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.SLO Duiding2015Marc van Zanten<p>​Rekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.</p>Tijdschrift
Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten916922-4-2018 00:01:29133htmlFalseaspxDit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven.SLO Duiding2015Barth, F.;Engelsen, J.F.M. den;Keijzer, R.;Lek, A.;Lit, S.A.;Oonk, W.;Waveren Hogervorst, C. van<p>​Dit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven. Dit boek biedt de (aanstaande) leerkracht&#58;</p><ul><li>een overzicht van de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties;</li><li>een beschrijving van de leerlijnen bij die kerninzichten;</li><li>bij elk hoofdstuk opgaven op het niveau van de kennisbasistoets voor de pabo, aangevuld met honderd extra opgaven ter verbreding en verdieping van de professionele gecijferdheid.</li></ul>Boek
Syllabus rekenen 2F/3F vo/mbo1286822-4-2018 00:01:29523htmlFalseaspxDeze syllabus bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het vo.SLO Duiding2015College voor Toetsen en Examens<p>Deze syllabus vormt de verbinding tussen enerzijds de rekentoetsen vo en de centrale examens rekenen mbo en anderzijds de referentieniveaus rekenen zoals deze voor vo en mbo zijn&#160;vastgesteld. Deze referentieniveaus zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van 17 juni 2010. Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (bekend als de commissie Meijerink).&#160; In het besluit is aangegeven wat een kandidaat op de referentieniveaus 1F, 1S, 2F en 3F op het gebied van rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden moet beheersen.</p><p>De referentieniveaus rekenen 2F en 3F vormen samen met deze syllabus het kader voor de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is ook vastgelegd welk referentieniveau geldt voor welke schoolsoorten of welke opleidingsniveaus&#58;</p><ul><li>2F voor vmbo, mbo-niveaus 1, 2 en 3</li><li>3F voor havo, vwo en mbo-niveau 4.</li></ul><p>Deze syllabus beschrijft de exameneisen voor de rekentoets 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen 2F en 3F in het middelbaar beroepsonderwijs.<br></p>Pdf-bestand