Syllabus rekenen 2F/3F vo/mbo1286814-8-2017 00:04:07348htmlFalseaspxDeze syllabus bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het vo.SLO Duiding2015College voor Toetsen en Examens<p>Deze syllabus vormt de verbinding tussen enerzijds de rekentoetsen vo en de centrale examens rekenen mbo en anderzijds de referentieniveaus rekenen zoals deze voor vo en mbo zijn&#160;vastgesteld. Deze referentieniveaus zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van 17 juni 2010. Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (bekend als de commissie Meijerink).&#160; In het besluit is aangegeven wat een kandidaat op de referentieniveaus 1F, 1S, 2F en 3F op het gebied van rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden moet beheersen.</p><p>De referentieniveaus rekenen 2F en 3F vormen samen met deze syllabus het kader voor de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is ook vastgelegd welk referentieniveau geldt voor welke schoolsoorten of welke opleidingsniveaus&#58;</p><ul><li>2F voor vmbo, mbo-niveaus 1, 2 en 3</li><li>3F voor havo, vwo en mbo-niveau 4.</li></ul><p>Deze syllabus beschrijft de exameneisen voor de rekentoets 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen 2F en 3F in het middelbaar beroepsonderwijs.<br></p>Pdf-bestand
Goed voorbereid verder met wiskunde1286914-8-2017 00:04:0756htmlFalseaspxPublicatie over de wiskunde-aansluiting van vmbo-tl naar vervolgopleidingen.SLO Duiding2015Victor Schmidt<p>​De theoretische leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, dat ook nog eens zowel mbo als havo kan zijn. Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo. Daarbij gaat het zowel over de inhoudelijke als de uitvoerende kant van verrijking.</p>Pdf-bestand
Veranderd wiskundeonderwijs1287014-8-2017 00:04:0753htmlFalseaspxPublicatie over de gevolgen van de invoering van de nieuwe examenprogramma's wiskunde.SLO Duiding2015Peereboom, H.;Wijk, P. van;Vaandrager, P.;Versnel, P.;Jos Tolboom<p>​Bij de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in de tweede fase van het havo en vwo is het met name voor docenten van belang zicht te krijgen op de verschillen met de huidige examenprogramma’s, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Deze brochure geeft een overzicht van de vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo met daarbij per vak de verschillen tussen de huidige en de nieuwe programma’s, met een overzicht van nieuwe onderwerpen. Verder worden per vak voorbeelden van nieuwe examenopdrachten gegeven, met daarbij een korte toelichting. Tot slot wordt verwezen naar een aantal websites waar materiaal te vinden is ter ondersteuning van het wiskundeonderwijs.</p>Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2015: Deel A: Generieke trendanalyse1287114-8-2017 00:04:0750htmlFalseaspxSLO Duiding2015slo<p>​De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema's en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen&#58; een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen. </p>Boek
Curriculumspiegel 2015: deel B: Vakspecifieke trendanalyse1287214-8-2017 00:04:0777htmlFalseaspxSLO Duiding2015slo<p>​De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema's en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen&#58; een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.</p>Boek
Passende perspectieven praktijkonderwijs1287314-8-2017 00:04:0743htmlFalseaspxSLO Duiding2015Boswinkel, N.;Brandt, R.;Sylvia van Os<p>​<span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">De leerroutes rekenen beschrijven wat leerlingen in het praktijkonderwijs moeten kennen en kunnen. Het praktijkonderwijs heeft namelijk een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. De leerroutes zijn gebaseerd op het fundamenteel niveau 1F en op onderdelen op 2F. De leerroutes voor rekenen kennen uitwerkingen in doelenoverzichten voor&#58; getallen, verhoudingen, meten &amp; meetkunde en verbanden. Daarnaast zijn er voorbeelden gegeven van concrete activiteiten die gedaan kunnen worden om de leerlingen een rekenaanbod op maat te kunnen aanbieden.</font></span></p>Pdf-bestand
Nieuw examenprogramma informatica1287414-8-2017 00:04:0743htmlFalseaspxIn dit rapport wordt een advies voor een nieuw examenprogramma voor het keuzevak informatica in de bovenbouw havo en vwo gepresenteerd.SLO Duiding2016Barendsen, E.;Jos TolboomIn dit rapport wordt een advies voor een nieuw examenprogramma voor het keuzevak informatica in de bovenbouw havo en vwo gepresenteerd. Het advies schenkt zowel aandacht aan de inhoud als aan de invoering van het examenprogramma. Er worden aanbevelingen gedaan voor acties op de korte termijn, maar ook maatregelen om de continuïteit van het vernieuwde schoolvak informatica te garanderen komen aan de orde.Pdf-bestand
Informatietechnologie vmbo-gt3905314-8-2017 00:04:0730htmlFalseaspxMet ingang van dit schooljaar kennen zowel de gemengde als de theoretische leerweg een nieuw examenvak met de naam informatietechnologie. Dit vak gaat over het gebruik en ontwikkeling van informatietechnologie bij dagelijkse taken, bij onderzoek,SLO Duiding2016Victor Schmidt<p>​<span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span aria-hidden="true"></span><font color="#000000">Met ingang van dit schooljaar kennen zowel de gemengde als de theoretische leerweg een nieuw examenvak met de naam informatietechnologie.</font></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> Dit vak gaat over het gebruik en ontwikkeling van informatietechnologie bij dagelijkse taken, bij onderzoek, in de samenleving, bij media-uitingen, bij geautomatiseerde opslag van gegevens en om te programmeren. Het vak kent een omvang van 200 lesuren van vijftig minuten in het&#160;derde en vierde leerjaar.&#160;Leerlingen mogen in dit vak examen doen in de vrije ruimte. Het vak kent geen centraal examen, maar alleen een schoolexamen. Bij het schoolexamen heeft SLO een handreiking geschreven met onder andere het examenprogramma, voorstellen hoe dit examenprogramma op school uitgewerkt kan worden, aanbevelingen voor een schoolleerplan en voor een PTA en voorbeeldtoetsen. De inhoud van deze handreiking heeft geen verplicht karakter. Een school kan op eigen manier invulling geven aan het examenprogramma, maar onderwerpen in zijn geheel weglaten is niet toegestaan.</font></span></p>Website
Onderzoeken in de rekenles4017714-8-2017 00:04:0770htmlFalseaspxIn deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.SLO Duiding2016Jonker, V.;Wijers, M.<p>​Rekenen vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.</p>Pdf-bestand
PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do - Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I)886520-6-2015 12:46:5491http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>​​Deze publicatie is interessant voor iedereen die betrokken is bij het voortgezet onderwijs, met name beleidsmakers, politici, bestuurders, docenten rekenen-wiskunde, opleiders en materiaalontwikkelaars. PISA is een driejarig internationaal vergelijkend onderzoek naar lees- en wiskundeprestaties onder leerlingen van vijftien jaar in zeventig landen. Onderzoek wordt vooral gedaan naar het probleemoplossend vermogen van leerlingen en minder naar beheersing van basisrekenvaardigheden. Elke drie jaar krijgt een vakgebied in het onderzoek speciale aandacht. In 2009 was dat lezen en in 2012 wiskunde, inclusief financiële geletterdheid.</div>Pdf-bestand