Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Praktijkonderwijs
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Omgaan met verschillen
 • Differentiatie
 • Maatwerk
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Passende perspectieven praktijkonderwijs

25-1-2016

​Boswinkel, N., Brandt, R., & Os, van, S. (2015). Passende perspectieven praktijkonderwijs. Leerroutes rekenen. SLO: Enschede.

De leerroutes rekenen beschrijven wat leerlingen in het praktijkonderwijs moeten kennen en kunnen. Het praktijkonderwijs heeft namelijk een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. De leerroutes zijn gebaseerd op het fundamenteel niveau 1F en op onderdelen op 2F. De leerroutes voor rekenen kennen uitwerkingen in doelenoverzichten voor: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Daarnaast zijn er voorbeelden gegeven van concrete activiteiten die gedaan kunnen worden om de leerlingen een rekenaanbod op maat te kunnen aanbieden.