Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Mbo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing en examens
 • Examens
 • Centraal examen
 • Examensyllabus
 • Toetswijzer

Syllabus rekenen 2F/3F vo/mbo

25-8-2015

​College voor Toetsen en Examens. (2015). Syllabus rekenen 2F en 3F. Utrecht: College voor Toetsen en Examens.

Deze syllabus vormt de verbinding tussen enerzijds de rekentoetsen vo en de centrale examens rekenen mbo en anderzijds de referentieniveaus rekenen zoals deze voor vo en mbo zijn vastgesteld. Deze referentieniveaus zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van 17 juni 2010. Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (bekend als de commissie Meijerink).  In het besluit is aangegeven wat een kandidaat op de referentieniveaus 1F, 1S, 2F en 3F op het gebied van rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden moet beheersen.

De referentieniveaus rekenen 2F en 3F vormen samen met deze syllabus het kader voor de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is ook vastgelegd welk referentieniveau geldt voor welke schoolsoorten of welke opleidingsniveaus:

 • 2F voor vmbo, mbo-niveaus 1, 2 en 3
 • 3F voor havo, vwo en mbo-niveau 4.

Deze syllabus beschrijft de exameneisen voor de rekentoets 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen 2F en 3F in het middelbaar beroepsonderwijs.