Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Basisonderwijs
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Tussendoelen
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

20-10-2017

​Noteboom, A., Aartsen, A. & Lit, S. (2017). Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs: Uitwerking van rekendoelen voor groep 2 tot en met 8 op weg naar referentieniveau 1S. Enschede: SLO.

De tussendoelen beschrijven wat leerlingen in de loop van de groepen 2 tot en met 8 moeten begrijpen, kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde om hiermee aan het eind van het primair onderwijs 1S te bereiken. Deze doelen zijn niet verplichtend, maar zijn bedoeld als ondersteuning voor auteurs van rekenmethodes en van digitale programma's die vanuit doelen werken. En voor leraren die meer doelgericht willen werken en losser van de methode meer willen aansluiten bij de leerbehoeftes van leerlingen.

Referentieniveau 1S is in principe het niveaus dat alle kinderen aan het eind van het primair onderwijs moeten halen. Lukt dit niet, ook niet met extra inspanning, dan kunnen leerlingen toewerken naar het fundamentele niveau 1F. Doorgaans is 1S voor leerlingen die in hun vervolgonderwijs naar vmbo-gt, havo en vwo gaan.

Deze referentieniveaus zijn in 2010 vastgelegd in de wet en moeten de leerlingen aan het eind van primair onderwijs beheersen.

In de publicatie zijn de doelen beschreven voor groep 2 tot en met 8 voor de vier domeinen van het referentieniveau: Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden. Getallen is vervolgens opgesplitst in Getalbegrip en Bewerkingen, Meten & meetkunde is opgesplitst in Meten en Meetkunde.

De publicatie bevat echter ook een indeling per leerjaar: zo kan per leerjaar bekeken worden wat leerlingen doorgaans in dat jaar leren op alle domeinen.